Μέτρηση Ζωτικών Σημείων

  • Τα ζωτικά σημεία φανερώνουν τη λειτουργική κατάσταση του σώματος.
  •  Οι πληροφορίες που δίνουν θεωρούνται σαφείς δείκτες αξιολόγησης της γενικής κατάστασης του αρρώστου.
  • Η λήψη τους θεωρείται σημαντική νοσηλευτική πράξη.

Comments are closed.